انواع درب اتوماتیک و کاربردھایش

درب اتوماتیک
درب اتوماتیک

تاریخچه درب اتوماتیک : در ابتدا به اختصار تاریخچه ی درب های اتوماتیک را شرح می دھیم. در برخی منابع نام ھرون اسکندرانی ریاضی دان یونانی که در قرن اول میلادی می زیسته، به عنوان اولین مخترع این درھا ذکر شده است. در تاریخ مدرن از چند نمونھ بھ عنوان اولین مورد ثبت شده یاد می شود کھ محتمل ترین آن ھا شرکت استنلی در ایالات متحده آمریکا بود که اولین در را برای یک رستوران نصب کرد. این در بین آشپزخانھ و سالن مھمان ھای رستوران قرار گرفتھ بود کھ نزدیک شدن گارسون ھا به در را تشخیص میداد. پس دیگر لازم نبود گارسون ھا برای باز کردن در آشپزخانھ سینی غذا را زمین گذاشتھ و یا از پاھای خود کمک بگیرند که این امر موجب افزایش بھره وری و رضایت کارکنان رستوران گردید. کاربرد درب های اتوماتیک: به طور کلی یکی از مسائل مھم خدمات و به تبع آن طراحی شھری، دسترسی آسان و برابر تمام شھروندان، بھ خصوص شهروندان درگیر با مسایل و محدودیت ھای حرکتی است. علاوه بر این درھای اتوماتیک با کاستن ھزینه ی سالانه ی گرمایش و سرمایش در بھینھ سازی مصرف انرژی نقش بسزایی دارند. دلیل دیگر حذف عملیات دستی باز کردن و بستن درھای سنگین و یا چند تایی است. درھای اتوماتیک بھ دلایل بسیار مختلفی بھ کار گرفتھ می شوند

  • ارائه خدمات به مشتریان: سالن ھای انتظار عمومی، در ورودی ھتل ھا، ورودی ھای مراکز خرید و فروشگاه ھا
  • پرستیژ: بسیاری از بنگاه ھای اقتصادی و مشاغل از درھای اتومات برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان خود استفاده می کنند.

دو دسته ی اصلی: ۱. درب های اتوماتیک تمام برقی کھ با نیروی برق بھ کار می افتند شامل انواع درھایی است که برای

عابران پیاده طراحی شده اند. ازجملھ می توان درھای اسلایدی یک یا دو بخشی، گردان)ریولوینگ( را نام برد.

  • درب های اتوماتیک تک اسلایدی ، دو طرفه و تلسکوپی عموما توسط یک سنسور فعال می شوند.
  • درب های اتوماتیک گردانعموما توسط یک سنسور و یا یک سطح قابل فشار کنترل می شوند.

اپراتور ھدایت کننده ی حرکت در بخش فوقانی در پنھان می شود و یا یک پنل)صفحھ( برای ھل دادن و یا کشیدن روی در قرار می گیرد.

  • درھای اتومات تاشو یا آکاردئونی بھ جای درھای گردان به کار گرفته می شوند تا فضای اشغال شده را بھ حداقل برسانند و یا در جایی که ویژگی درب اسلایدی مطلوب است ولی دیوارھای کنار در بھ اندازه ی کافی عریض نیستند. این درھا ھم معمولا توسط سنسور فعال می شوند

۲. درھای کم مصرف که با انرژی بھینه کار می کنند.شامل درھایی می شود کھ می توانند بافشار یک دکمه و یا کلید برق یا کنترل ازراه دور با سرعت نسبتا پایین فعال می شوند.

آراکس ارایه دهنده انواع کرکره برقی | درب اتوماتیک |  شیشه سکوریت با خدمات پس از فروش